Actievoorwaarden Melkan e-bike winactie

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de winactie Melkan kaas (hierna: de “Actie”) die C.I.V. Superunie B.A., gevestigd en kantoorhoudende te Beesd, ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Gelderland onder dossiernummer 11031811 (hierna: “Superunie”) organiseert van 17 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021 (hierna: de “Actieperiode”).
1.2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden, die ook ingezien en gedownload kunnen worden op www.melkan.nl/winactie.
1.3. Superunie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
1.4. Als je vragen en/of klachten over de Actie hebt, kun je deze via het contactformulier op www.melkan.nl/contact indienen.

Artikel 2. Deelname

2.1. Je kunt aan de Actie deelnemen door in de Actieperiode op de actiewebsite www.melkan.nl/winactie je gegevens in te vullen en akkoord te gaan met de Actievoorwaarden. Je dient je gegevens correct en naar waarheid in te vullen. Indien blijkt dat de opgegeven en geregistreerde gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Superunie het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
2.2. Je kunt slechts éénmaal deelnemen aan de Actie en je kunt maximaal één prijs winnen.
2.3. Deelname aan de Actie is alleen mogelijk indien je in Nederland woont. Superunie bezorgt prijzen alleen op adressen binnen Nederland.
2.4. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van Superunie schriftelijk tonen.
2.5. Deelname aan de Actie is kosteloos.
2.6. Medewerkers van Superunie, winkels aangesloten bij Superunie en anderen die betrokken zijn bij deze actie zijn uitgesloten van deelname.
2.7. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Superunie tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet zonder dat daar enige (financiële) vergoeding tegenover staat.

Artikel 3. Prijs

3.1. Het prijzenpakket bestaat uit:
i. 2x Melkan E-Bike ter waarde van € 1.995,- ex. btw per e-bike,
ii. 10x 2 vouchers Koe-knuffelen ter waarde van € 53,72- ex. btw per voucher.
3.2. Het prijzenpakket heeft een totale waarde van € 5064,40 met in totaal 12 prijzen.
3.3. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. Superunie zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde.
3.4. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar, vervalt de gewonnen prijs aan Superunie, en zal Superunie deze prijs opnieuw verloten aan een andere deelnemer.
3.5. Op verzoek van Superunie dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij Superunie bij het innen van de prijs.
3.6. Superunie zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.

Artikel 4. Trekking

4.1. Na afloop van de Actieperiode zal Superunie de prijzen op een onpartijdige wijze verloten onder de deelnemers door middel van een trekking. Daarbij geldt dat iedere deelnemer evenveel kans heeft op een prijs.
4.2. Als je een prijs hebt gewonnen, zal Superunie daarover zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen drie maanden contact met je opnemen via de contactgegevens die je bij deelname hebt achtergelaten. Je dient binnen 14 dagen contact op te nemen met Superunie om de verzending van de prijs te bespreken. Als je dat niet (tijdig) doet, dan vervalt de prijs aan Superunie en zal Superunie de prijs opnieuw verloten onder de deelnemers aan de Actie.
4.3. De uitslag van de Actie is bindend en onherroepelijk. Over de uitslag en het verloop van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 5. Uitsluiting van deelname

5.1. Superunie behoudt zich het recht voor om jouw deelname aan de Actie zonder opgave van redenen te weigeren, indien je handelt in strijd met deze Actievoorwaarden, in strijd met de wet of als je je anderszins onbetamelijk gedraagt tegenover Superunie of derden, zoals onbehoorlijke communicatie over de Actie.

Artikel 6. Gebruik gegevens

6.1. Ten behoeve van de Actie verwerkt Superunie een aantal van jouw persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, woonadres.
6.2. Superunie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Superunie verwerkt jouw persoonsgegevens met het doeleinde de Actie uit te voeren, de prijswinnaars te selecteren en te benaderen, om de prijzen uit te reiken aan de winnaars, om de deelnemers die geen prijs hebben gewonnen (daarover) te informeren en – in voorkomend geval – in verband met promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie zoals bedoeld in art. 2.7. De grondslag voor deze verwerkingen van jouw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die je met Superunie sluit door deelname aan de Actie.
6.3. Superunie verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, behalve voor zover dat nodig is om de prijs uit te reiken en/of aan de prijswinnaars toe te zenden.
6.4. Superunie verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, overige relevante privacywetgeving en het privacy statement van Superunie dat is in te zien op https://melkan.nl/privacy.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Superunie, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door Superunie ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
7.2. Indien toch enige aansprakelijkheid van Superunie komt vast te staan, is deze beperkt tot een bedrag van maximaal €5.000,-.
7.3. De hiervoor genoemde beperkingen van aansprakelijkheid van Superunie komen te vervallen indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Superunie.
7.4. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Superunie aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Superunie openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Superunie niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Superunie in het leven roepen.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1. De merken Superunie en Melkan zijn geregistreerde merken van Superunie. Hergebruik en verveelvoudigingen van deze Actievoorwaarden anders dan ten behoeve van de Actie is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Superunie.
8.2. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Superunie.
8.3. Superunie zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014.
8.4. Vragen en/of klachten over deze Actie kunnen kenbaar worden gemaakt via het contactformulier op www.melkan.nl/contact.
8.5. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse rechter van de woonplaats van deelnemer, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Deze actievoorwaarden zijn hier te downloaden als PDF.

Versie 1 d.d. 14 april 2021